Connect with us

Regulamin

1. O nas

Właścicielem clamor.pl (dalej: Serwis Internetowy) jest High Performance Media Daniel Mirkiewicz z siedzibą w Zalasewie (adres siedziby i adres do doręczeń: os. Zamoyskiego 1/20, 62-020 Zalasewo); NIP: 66528979999 oraz adres poczty elektronicznej: redakcja@clamor.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego.

Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej.

2. Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CLAMOR.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://clamor.pl
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
BLOG – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, treści graficzne/video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
USŁUGODAWCA – High Performance Media Daniel Mirkiewicz z siedzibą w Zalasewie (adres siedziby i adres do doręczeń: os. Zamoyskiego 1/20, 62-020 Zalasewo); NIP: 6652897999 oraz adres poczty elektronicznej: redakcja@clamor.pl
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.)
MATERIAŁY – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. O serwisie

Serwis jest stroną informacyjną.

Za pomocą Serwisu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

Serwis emituje reklamy partnerów zewnętrznych. Kreacje reklamowe oraz ich treść mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej Serwisu w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

4. Ogólne warunki korzystania z serwisu

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu; nadto Regulamin określa:

 • warunki zawierania umowy o świadczenie Usług (min. wymagania techniczne);
 • zasady korzystania z Serwisu;
 • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
 • zasady odpowiedzialności Usługodawcy.

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari) , Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.

Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, Usługi Elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Usługobiorcy.

Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Serwisu pokrywa Usługobiorca, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawca usług telekomunikacyjnych.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Usługobiorców. Celem ochrony takich danych, Usługobiorcy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

Dla poszczególnych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, Usługodawca może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Sposób korzystania z serwisu

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Usługobiorca zobowiązany jest do:

 • do nie zamieszania w Serwisie ani do nie rozsyłania za pośrednictwem Serwisu treści wprowadzających w błąd lub o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, erotycznych, dyskryminujących – a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści stanowiących spam) a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta) lub dobrego wychowania, jak również naruszających uzasadnione interesy Usługodawcy, a także treści skierowanych specjalnie do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, treści zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z Serwisu (a w szczególności usługi forum) do celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) lub używania jej do celów marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 • wyrażania wypowiedzi tylko na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na profilach Serwisu w social media ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 • do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • do nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu lub jego składowych;
 • do nie ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu, Usług Elektronicznych, czy też w sposób nieuprawniony odtwarzać, przekazywać lub wykorzystywać kody źródłowe lub inne tajemnice przedsiębiorstwa Usługodawcy;
 • korzystania z Serwisu, jak i ze wszelkich informacji i Materiałów udostępnionych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku i przeznaczenia Serwisu

6. Usługi elektroniczne ogółem

Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

 • Usługa Bloga – tj. usługa zapoznawania się z udostępnionymi Materiałami;
 • inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Serwisie.

Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne. Nie wyłącza to jednak możliwości wprowadzenia w Serwisie dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę lub przez osoby trzecie, przy czym, Usługobiorca każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną i pełną informację, umożliwiającą jemu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.

Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie Usługi Bloga dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu. Do zawarcia umowy o usługę Forum dochodzi z chwilą opublikowania w Serwisie wpisu/komentarza przez Usługobiorcę, a umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia tego wpisu/komentarza. Zawarcie umowy na korzystanie z usługi Newsletter następuje z chwilą udostępnienia Usługodawcy przez Usługobiorcę jego adresu e-mail oraz akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu Internetowego, natomiast umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą wypowiedzenia tej usługi przez Usługobiorcę. Zawarcie umowy na korzystanie z usługi Chatbot następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Rozpocznij” w komunikatorze Messenger Administratora na platformie Facebook, do rozwiązania umowy dochodzi przez wpisanie przez Usługobiorcę „Zapomnij mnie” w komunikatorze Messenger Administratora.

7. Blog

Usługa Bloga polega na umożliwieniu Usługobiorcy zapoznawania się z udostępnionymi w Serwisie Materiałami.

W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Usługobiorców opartych na ich aktywnościach internetowych. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie i prezentowania treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez Usługodawcę towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Treści reklamowe stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

Przeglądanie Bloga i składających się na niego artykułów i innych treści dostępne w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Usługobiorcy.

Samo przeglądanie artykułów możliwe jest zarówno z poziomu strony głównej Serwisu jak i po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

8. Prywatność i poufność

W przypadku korzystania z niektórych Usług Elektronicznych Usługobiorca może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Dane osobowe udostępnione przez Usługobiorcę wykorzystywane są w szczególności w celu korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.

Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, znajdującej się pod następującym linkiem: https://clamor.pl/polityka-prywatnosci/

9. Prawo własności intelektualnej

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawcy (lub osobom trzecim) przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Serwisu, do jego nazwy, domeny internetowej, pod którą jest dostępny, poszczególnych elementów Serwisu, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów, Polityki Prywatności, znaków towarowych (a w szczególności znak „clamor”), formularzy, logotypów, baz danych oraz wszelkich Materiałów zamieszczanych w Serwisie, a w tym do: rozwiązań nawigacyjnych, struktury, elementów programistycznych obsługujących Serwis, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści. Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach Serwisu tj. w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych – Materiałów zawartych w Serwisie, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych bez zgody Usługodawcy – wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższy zakaz nie dotyczy korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w ramach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.).

Poprzez korzystanie z Serwisu Usługobiorca nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do Materiałów lub baz danych.

10. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

Usługodawca dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Usługobiorców, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (a w szczególności te dotyczące Konsumentów), Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Serwisu.

W granicach dopuszczalnych prawem, Usługodawca nie odpowiada za:

 • działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy;
 • przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
 • niezadowalającą Usługobiorcę jakość, wydajność, dokładność Serwisu;
 • następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
 • następstwa działań osób – w tym działań Usługobiorców – za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
 • następstwa przerw technicznych;

Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od

Usługodawcy i w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy umyślnej, a także szkód wyrządzonych Konsumentom.

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności. Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu. O planowanej przerwie w działaniu Serwisu, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych w Serwisie funkcjonalności.

Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę, Usługodawcę lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

Usługodawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonywania Usług.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność , dokładność lub aktualność treści/informacji udostępnianych w Serwisie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany warunków świadczenia Usług Elektronicznych, zarówno w całości lub w części;
 • zawieszenia udzielania dostępu do Serwisu lub zawieszania świadczenia Usług w całości lub w części;
 • zlikwidowania Serwisu, a tym samym Usług Elektronicznych w całości lub w części.

Zmiany w regulaminie uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

11. Wyłączenie odpowiedzialności w kwestii promocji

Z płatnej reklamy / promocji w serwisie wyłączone są produkty i usługi, których reklamowanie jest niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Poza treściami sponsorowanymi portal emituje reklamy partnerów zewnętrznych. Treść i wygląd kreacji mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej serwisu w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie kreacje i treści reklamowe generowane automatycznie (sieci reklamowe Google, Taboola), a dotyczące finansów, notowań giełdowych czy kryptowalut, są emitowane przez partnerów zewnętrznych w niezmienionej formie i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie są one przeznaczone do celów handlowych ani nie mają charakteru doradczego. Reklamy dotyczące w/w zagadnień nie mają służyć celom inwestycyjnym ani stanowić porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub księgowej.

Serwis clamor.pl nie jest doradcą inwestycyjnym, doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady inwestycyjnej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Serwis nie gwarantuje (ani nie wyraża żadnej opinii co do) zasadności ani adekwatności jakiejkolwiek inwestycji.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku inwestycji w reklamowane przez partnerów zewnętrznych produkty finansowe. Serwis nie zaleca korzystania z przedstawionych danych i informacji jako wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Pełną odpowiedzialność za reklamy prezentowane w serwisie ponosi strona, od której one pochodzą. Serwis co do zasady nie promuje treści reklam czy produktów bądź usług będących ich przedmiotem ani nie jest za ich treść odpowiedzialny.

Portal nie ma wpływu na to, jakie kreacje są emitowane, ponieważ jest to proces zautomatyzowany i oparty o indywidualne zainteresowania internautów (reklama kontekstowa). Serwis nie prowadzi również sprzedaży wysyłkowej produktów.

Treści o tematyce medycznej nie służą zastąpieniu kontaktu Użytkownika Serwisu z lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z nieprawidłowego wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

12. Kontakt

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: redakcja@clamor.pl) oraz telefon kontaktowy do redakcji: +48 663 041 325 za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

13. Reklamacje

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: redakcja@clamor.pl).

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji

Usługodawca poinformuje Usługobiorcę pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

Reklama

Popularne

Reklama
To Top